0 ks 0.00 Kč


 

Všeobecné obchodní podmínky


1. Definice
       1. prodávající - KORKII s.r.o., Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad provozovatel internetového obchodu www.korkii.cz (E-shop)
       2. kupující - fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím
       3. zboží - produkty nebo služby v nabídce internetového obchodu www.korkii.cz
       4. objednávka - kupní smlouva (faktura) na jejímž základě je realizován prodej zboží
       5. naše adresa - Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad


2. Objednávka
       1. Objednávka vzniká na základě jejího potvrzení při procesu objednávání zboží v internetovém obchodě, případně při objednání zboží telefonicky nebo e-mailem. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s obchodními a nákupními podmínkami internetového obchodu www.korkii.cz. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí zrealizované objednávky, tedy kupní smlouvy.
       2. Každá objednávka zákazníkovi může být před odesláním telefonicky ověřována
 

3. Storno objednávky

       1. Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu a to do vyexpedování objednaného zboží a to e-mailem na adresu: info@korkii.cz. Informace o vyexpedování bude kupujícímu odeslána emailem nebo oznámena telefonicky. Kupující je povinen v oznámení o stornu objednávky uvést číslo objednávky. V případě storna objednávky uvedeného v bodě 1. tohoto článku, prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. V případě, že kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 3 pracovních dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího.

        2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že kupující uvedl na objednávce nepravdivé nebo zavádějící osobní údaje, nebo pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho velkoobchodní cena. V takovém případě bude prodávající neprodleně informovat kupujícího za účelem dohodnutí dalšího postupu. V případě zrušení objednávky prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. V případě, že kupující již zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 3 pracovních dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího.
         3. V případě že kupující stornuje pouze určitou část objednaného zboží, automaticky ztrácí všechny slevy z dané objednávky.


4. Slevy k objednávce
         1. Prodávající nabízí možnost zvýhodněného zlevněného nákupu:
                - nakupující musí být registrovaným uživatelem E-shopu
                - nakupující požádal telefonicky nebo e-mailem o individuální slevu na konkrétní produkty
                - nakupující použije na nákup Zlevněný kupón
                - každá individuální poskytnuta sleva má svou finanční hodnotu a datovou platnost
                - slevy se mohou poskytnout pro maloobchdný a velkoobchodní nákup
         2. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, automaticky celá sleva zaniká a vrácená částka je snížena o celkovou zlevněnou částku.

 

5. Dárkový kupón
         1. Dárkový kupón, dále jen "Dárek" na našem e-shopu může kupující využít ke snížení nákupní ceny
         2. Hodnota dárku je v nominálních hodnotách uveďte částky, pokud využíváte dárkové kupóny
         3. Platnost dárek je v trvání 6 měsíců od data závazné objednávky
         4. Dárek na nákup může využít kdokoliv nejen kupující
         5. V případě že hodnota dárků je větší než objednané zboží, rozdíl v ceně se kupujícímu nevrací
         6. Objednávku s využitím dárek je možné realizovat pouze jako žadatel uživatel e-shopu
         7. V procesu webové objednávky po aktivaci kupónu musíte objednávku dokončit, v opačném případě dárek ztrácí hodnotu a nelze jej použít podruhé
         8. Dárek je posílán kupujícímu Kurýrem GLS, najneskôť do 24hod od závazné objednávky v pracovních dnech
         9. Dárek je posílán v dárkovém balení
        10. Cena poštovného a balného je 3,99 €
        11. V momentě kdy kupující převezme Dárek od kurýrní společnosti, prodejce neodpovídá za případné zneužití, ztrátu, zničení nebo nezákonné odcizení. V tomto bodě prodejce není povinen kupujícímu vytvořit náhradní Dárek.
        12. Pokud se kupující prokáže dokladem z policie o nezákonném odcizení dárky, prodejce jeho odcizený Dárkový kupón deaktivuje a kupujícímu vytvoří nový Dárkový kupón, který mu poskytne pouze v elektronické podobě na mail kupujícího. Kupující je povinen v co nejkratším čase informovat o nezákonném odcizení své dárky prodejce.

 

 

6. Odstoupení od kupní smlouvy
        1. Kupující, který nekupuje zboží v rámci podnikatelské činnosti má ze zákona právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy v zákonem stanovené lhůtě se vztahují následující podmínky:
           - záměr odstoupit od smlouvy oznámí kupující prodávajícímu co nejdříve a to písemně emailem na info@korkii.cz, nebo poštou na naši adresu, spolu se zbožím, kopií faktury, podpisem a číslem účtu pro vrácení peněz
            - zboží zašle kupující doporučeně a pojištěné, nikoliv však na dobírku, případně zboží donese přímo na naši adresu

         2. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které není použit, nachází se v originálně zapečetěném původním obalu a není poškozený nebo neúplný, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží bez poplatku za dopravu ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.
         3. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je použit, poškozený nebo neúplný, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží sníženou v souladu s ust. § 457 občanského zákoníku o hodnotou jeho opotřebení ve výši 1% z celkové ceny zboží za každý den používání zboží ao hodnotu opravy a uvedení zboží do původního stavu ve lhůtě 14 pracovních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.
         4. V případě, že kupující nesplní povinnost uvedenou v IV.1.) Těchto obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladů, spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

 

7. Dodací podmínky
         1. Dodání objednaného zboží bude realizováno v co nejkratším termínu, podle dostupnosti zboží na skladě a provozních možností prodávajícího.
         2. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad (doklad o koupi zboží) a návod k používání, případně záruční list.


8. Poplatky za přepravu a balné
         1. Způsob platby si kupující vybere při objednávání zboží označením zvolené možnosti

- Způsob platby
         1. Zboží můžete platit osobně na naší adrese, na dobírku, převodem na základě předfaktury + ostatní možnosti platība
         2. Zákazník je povinen překontrolovat a převzít zásilku pouze pokud není nijak poškozen vnější obal. V případě poškození obalu, zboží můžete převzít, ale je nutné uvést výhrady do přepravního listu. Okamžitě po převzetí zásilky zboží prohlédněte a zkontrolujte kompletnost balení, v případě poškození zboží nebo neúplnosti zásilky tuto skutečnost nahlaste na našich telefonních číslech nebo emailové adrese. Na reklamace mechanického poškození výrobku, případně neúplnost zásilky po podpisu přepravního listu, které nebudou nahlášeny ihned, nejpozději do 12 hodin nebude brán zřetel s ohledem na přepravní podmínky přepravce!
          3. Při nákupu nad 200 EUR může prodávající požadovat od kupujícího zaplacení zálohy na účet prodávajícího, a to do 50% z celkové ceny objednávky a nejpozději do 24 hodin od jejího potvrzení.
          4. Při objednávce do zahraničí prodávající vypočítá poštovné individuálně, podle hmotnosti zásilky a státu, do kterého zásilku posílá. Při zásilce do zahraničí je platbu nutné zrealizovat předem, na základě prodávajícím zaslané proforma faktury.

 

9. Záruka, reklamace a servis
          1. Záruční doba je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou.
          2. Kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího, a to ihned po zjištění závady, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.
          3. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.
          4. Během záruční doby má kupující právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace, návodu, oprávněnému zástupci prodávajícího spolu s dokladem o zaplacení, případně se záručním listem a stručným popisem závady.
          5. Právo na záruku zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím, nesprávným zacházením s výrobkem, neoznámením zjevných vad při převzetí zboží, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží, zanedbáním péče o zboží, poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek. Ze záruky jsou také vyňaty chyby způsobené živelnou pohromou a uplynutím záruční doby zboží. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se ani reklamovat.
          6. Reklamovaný výrobek je nutné zaslat zpět poštou (ne na dobírku), na adresu naší prodejny, pokud prodávající neurčí jinak. Adresa prodejny: KORKII s.r.o., Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad
- Reklamovaný výrobek převezmeme v prodejně i osobně.
          7. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.
          8. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace do 3 dnů od začátku reklamačního řízení (den přijetí reklamovaného zboží), v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. Práva kupujícího při uplatnění reklamace:
          - Při odstranitelné chybě má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může požadovat namísto odstranění chyby (opravy) výměnu chybné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby.
          - Při výskytu neodstranitelné chyby, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz).
          - V případě, že má věc současně nejméně tři různé odstranitelné vady, přičemž každá z nich brání v řádném užívání, má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na vrácení peněz. Totéž právo má i tehdy, jestliže se stejná chyba, jaká byla nejméně dvakrát opravována, vyskytne potřetí v záruční době.
          - Reklamace se považuje za vyřízenou - jestliže se ukončí reklamační řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

 

10. Postup reklamace:
Při uplatňování reklamace dodržujte prosím následující postup:
          1. Pošlete e-mail na naši adresu info@korkii.cz, kde uvedete Vaše jméno a telefonický kontakt (případně uveďte Vaše přihlašovací jméno) na kterém Vás zastihneme, název výrobku, číslo faktury a popis závady.
          2. Do 24 hodin (v pracovní dny) Vám budou zaslány informace o dalším postupu spolu s adresou na zaslání reklamovaného zboží.
          3. Pošlete zboží na určenou adresu spolu s popisem závady, kopií faktury, případně potvrzeným záručním listem. Pokud se adresa dodání opraveného výrobku bude lišit s adresou na faktuře je nutné uvést aktuální adresu a Telefonica

11. smluvní pokuty
Prodávající může udělit smluvní pokuty kupujícímu ve výši 50 € na základě:
          1. Pokud si kupující nepřevezme svou zásilku od přepravní společnosti, při níž byla zvolena platba na dobírku.
          2. Prodávající za porušení všeobecných obchodních podmínek vystaví fakturu, s 5 denní splatností na 50 € pokutu, kterou odešle doporučeně kupujícímu na jeho uvedenou adresu z objednávky.
          3. V případě neuhrazení smluvní pokuty, kupující posune svou pohledávku třetí straně která tuto pohledávku bude mimosoudně vymáhat.
          4. Kupující zároveň souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů, jakož i výši pohledávky vůči prodávajícímu na internetovou stránku www.e-dlznici.sk
          5. V případě, že pohledávka bude uhrazena, kupující se zaručí aby byl záznam o pohledávce kupujícího z webové stránky www.e-dlznici.sk v co nejkratším čase odstraněn.
          6. Odesláním objednávky s platbou na dobírku kupující souhlasí s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokuty ve výši 50 € v případě že si dobírkovou zásilku nepřevezme.12. Závěrečná ustanovení
         1. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, Zákona o elektronickém obchodu, Zákona o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele, Zákona o ochraně spotřebitele 102/2014 Sb. "Ve znění pozdějších zákonných úprav. Případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo občanského zákoníku.
         2. Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.
         3. V případě jakýchkoliv informací, nás kontaktujte na tel. číslech nebo e-mailem.
 

 

 

V Popradu 01.07.2018

 SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Přihlaste se k odběru novinek